ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ "ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (2735)" (Θ-Ε) ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

10/06/2021 - 17:32 -- Aliki Tzima
Ημ/νία:
10/06/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ "ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (2735)" (Θ-Ε) ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το μάθημα ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (2735) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 ώρα 14.00 – 14.50 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) και 15.00 – 16.00 (ΘΕΩΡΙΑ), μέσω της πλατφόρμας e-Class.

Το μάθημα για την εξέταση του εργαστηρίου στηv πλατφόρμα e-Class ονομάζεται «Ιούνιος 2021_Εξετάσεις εργαστηρίου μαθήματος 2735- "Εχθροί και Ασθένειες Ανθοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών"». Η εξέταση του εργαστηρίου θα περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις επιλογής Σωστό ή Λάθος με φυτοπαθολογικά θέματα και 5 φωτογραφίες εντομολογικών εχθρών επί φυτών προς αναγνώριση, χωρίς αρνητική βαθμολογία. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 30 λεπτά.

Το μάθημα για την εξέταση της θεωρίας στηv πλατφόρμα e-Class ονομάζεται «Ιούνιος 2021_Εξετάσεις θεωρίας μαθήματος 2735- "Εχθροί και Ασθένειες Ανθοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών"». Η εξέταση της θεωρίας θα περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μόνο μια σωστή απάντηση και χωρίς αρνητική βαθμολογία. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 40 λεπτά.

Τα μαθήματα για τις εξετάσεις στο e-Class θα γίνουν ορατά στους εξεταζόμενους ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TEAMS και λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης. Η εγγραφή των φοιτητών στο e-Class για την εξέταση του μαθήματος (Θεωρία και Εργαστήριο) θα γίνει από τους διδάσκοντες με βάση την κατάσταση εξετάσεων όπως αυτή έχει δοθεί από το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μην στέλνουν ατομικά αιτήματα εγγραφής στους διδάσκοντες.

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους στις εξετάσεις είναι η σύνδεσή τους στο MS Teams για την ταυτοποίηση και επιτήρηση.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει επίσης να εγγραφούν στη πλατφόρμα MS Teams στην ομάδα «Ιούνιος 2021 (2735) Εξετάσεις εργαστήριου και θεωρίας του μαθήματος "Εχθροί και Ασθένειες Ανθοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών"». Πληροφορίες για σύνδεση στην πλατφόρμα Teams για την ηλεκτρονική επιτήρηση του μαθήματος έχουν αναρτηθεί στο e-student.

Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή προβλήματος του συστήματος το οποίο παρακώλυσε την διαδικασία της εξέτασης κάποιου φοιτητή/τριας, τότε ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αποστείλει αίτημα επανεξέτασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην διεύθυνση (epaplom@aua.gr) εντός 30 λεπτών από τη λήξη της εξέτασης που να αναγράφει ως Θέμα: «2735- "Εχθροί και Ασθένειες Ανθοκομικών και Καλλωπιστικών Φυτών"» και στο κείμενο του μηνύματος: «Αιτούμαι επανεξέταση λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισα στην ηλεκτρονική εξέταση», ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Α.Μ. και θα κληθεί για επανεξέταση προφορικά εξ’ αποστάσεως.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

10/06/2021 - 17:32