ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ Γενική Φυτοπαθολογία (1855) ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

09/06/2021 - 12:04 -- Sotiris Tjamos
Ημ/νία:
09/06/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ Γενική Φυτοπαθολογία (1855) ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
Προπτυχιακές Σπουδές

ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ Γενική Φυτοπαθολογία ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 «Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής»

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη ΘΕΩΡΙΑ του μαθήματος Γενική Φυτοπαθολογία (1855) «Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 ώρα 18.30 – 19.30, μέσω της πλατφόρμας eclass, το μάθημα για την εξέταση στη πλατφόρμα eclass ονομάζεται «Γενική Φυτοπαθολογία (1855) Εξέταση Θεωρία ΙΟΥΝ2021».

Η εξέταση της θεωρίας θα περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μόνο μια σωστή απάντηση και χωρίς αρνητική βαθμολογία. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 50 λεπτά.

Η εξέταση με φυσική παρουσία για όσους εξεταζόμενους το δηλώσουν με αυτό το τρόπο εξέτασης καθώς και για τους φοιτητές που θα παρουσιασθεί κώλυμα κατά την εξ’ αποστάσεως εξέταση (το οποίο θα δηλωθεί εντός 30 λεπτών από τη λήξη της εξέτασης στο email sotiris@aua.gr) θα διεξαχθεί την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 ώρα 10.00 στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Στη πλατφόρμα MS Teams η εγγραφή θα γίνει στο «Γενική Φυτοπαθολογία (1855) Εξέταση Θεωρία ΙΟΥΝ2021» με κωδικό πρόσβασης 5m0srh1

Η εγγραφή των φοιτητών στο eclass για την εξέταση του μαθήματος θα γίνει από τους διδάσκοντες με βάση την κατάσταση εξετάσεων όπως αυτή έχει δοθεί από το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει λόγος αποστολής μηνυμάτων από τους εξεταζόμενους προς τους διδάσκοντες για τον παραπάνω λόγο.

H εγγραφή στο MS Teams θα γίνει με πρωτοβουλία του εξεταζόμενου. 

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

09/06/2021 - 12:04