ΣΟΧ 2/ 2021 Καθαριότητα Ορθή επανάληψη Πίνακα προσληπτέων

30/03/2021 - 18:07 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
30/03/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΣΟΧ 2/ 2021 Καθαριότητα Ορθή επανάληψη Πίνακα προσληπτέων
Προκηρύξεις Θέσεων

Aνάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης προσληπτέων των Θέσεων 101, 102, 103 της ανακοίνωσης υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των εγκαταστάσεων  (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε Αθήνα, Θήβα, Άμφισσα και Καρπενήσι.

Τα στοιχεία στις στήλες ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  εμφανίζονται ελλιπή σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί με τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας.                                                                  

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

30/03/2021 - 18:07