ΣΟΧ 1/ 2021 Φύλαξη Πίνακας προσληπτέων & απορριπτέων

29/03/2021 - 17:34 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
30/03/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
ΣΟΧ 1/ 2021 Φύλαξη Πίνακας προσληπτέων & απορριπτέων
Προκηρύξεις Θέσεων

Aνάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης προσληπτέων και του πίνακα απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα.

Τα στοιχεία στις στήλες ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  εμφανίζονται ελλιπή σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η αναζήτηση θα πραγματοποιηθεί με τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας.                                                                  

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής.

Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

29/03/2021 - 17:34