Ανακοίνωση για εξέταση θεωρίας του μαθήματος Φυτοπαθολογία – 1850_Ιανουάριος 2021

23/01/2021 - 21:34 -- Aliki Tzima
Ημ/νία:
23/01/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για εξέταση θεωρίας του μαθήματος Φυτοπαθολογία – 1850_Ιανουάριος 2021
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη θεωρία του μαθήματος «Φυτοπαθολογία (1850)» για τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΓΠΑ (ΕΚΤΟΣ του Tμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 ώρα 9.00 – 11.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class. Το μάθημα για την εξέταση στη πλατφόρμα Open E-class ονομάζεται «ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021_Εξέταση Θεωρίας 1850- “Φυτοπαθολογία”».

Η εξέταση θα περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης (ταίριασμα), με αρνητική βαθμολογία. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με (+4) μονάδες, ενώ κάθε λάθος με (-1). Οι ερωτήσεις που δεν θα απαντηθούν δεν βαθμολογούνται. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 30 λεπτά.

Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή προβλήματος του συστήματος το οποίο παρακώλυσε την διαδικασία της εξέτασης κάποιου φοιτητή/τριας, τότε ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αποστείλει αίτημα επανεξέτασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail) στις διευθύνσεις (echatz@aua.gr, aliki@aua.gr ) αμέσως μετά την λήξη της εξέτασης που να αναγράφει ως Θέμα: «ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-Θεωρία» και στο κείμενο του μηνύματος: «Αιτούμαι επανεξέταση λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισα στην ηλεκτρονική εξέταση», ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Α.Μ. και θα κληθεί για επανεξέταση προφορικά εξ’ αποστάσεως.

Η εγγραφή των φοιτητών στο e-class για την εξέταση θα γίνει από τους διδάσκοντες με βάση την κατάσταση εξετάσεων όπως αυτή έχει δοθεί από το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μην στέλνουν ατομικά αιτήματα εγγραφής στους διδάσκοντες.

Η ταυτοποίηση των φοιτητών και η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει να εγγραφούν στη πλατφόρμα MS Teams στο «Ιανουάριος 2021_ Εξετάσεις θεωρίας 1850-Φυτοπαθολογία». Ο κωδικός εγγραφής στο MS teams είναι e4lfzfa

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους στις εξετάσεις είναι η σύνδεσή τους στο MS Teams για την ταυτοποίηση και επιτήρηση.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

23/01/2021 - 21:34