Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) - Ιανουάριος 2021

22/01/2021 - 15:35 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
22/01/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) - Ιανουάριος 2021
Προπτυχιακές Σπουδές

Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) - Ιανουάριος 2021

 

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη Θεωρία του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15.00-17.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται «Ιανουάριος 2021_Εξετάσεις Θεωρίας 770-"Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου”».

Η εξέταση θα περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μόνο μια σωστή απάντηση και με αρνητική βαθμολογία. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με (+3) μονάδες, ενώ κάθε λάθος με (-1). Οι ερωτήσεις που δεν θα απαντηθούν δεν βαθμολογούνται. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 40 λεπτά.

 

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το Εργαστήριο του μαθήματος "Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου" (770) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 14.00-15.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται «Ιανουάριος 2021_Εξετάσεις Εργαστηρίου 770-"Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου”»

Η εξέταση θα περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μόνο μια σωστή απάντηση και με αρνητική βαθμολογία. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με (+5) μονάδες, ενώ κάθε λάθος με (-3). Οι ερωτήσεις που δεν θα απαντηθούν δεν βαθμολογούνται. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 25 λεπτά.

 

Το αντίστοιχο μάθημα για τις εξετάσεις στο e-Class θα γίνει ορατό στους εξεταζόμενους ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TEAMS και λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης. Η εγγραφή των φοιτητών στις εξετάσεις στο e-Class θα γίνει από τους διδάσκοντες με βάσει τους καταλόγους του E-student. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μην στέλνουν ατομικά αιτήματα εγγραφής στους διδάσκοντες.

 

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει επίσης να εγγραφούν στη πλατφόρμα MS Teams στην ομάδα «Ιανουάριος 2021_Εξετάσεις Θεωρίας και Εργαστηρίου του μαθήματος 770- “Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου”» με κωδικό g9e0wik. H εγγραφή στο MS Teams θα γίνει με πρωτοβουλία του εξεταζόμενου.

«Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή τους στις εξετάσεις είναι η σύνδεσή τους στο MS Teams για την ταυτοποίηση και επιτήρηση».

 

 Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή προβλήματος του συστήματος το οποίο παρακώλυσε την διαδικασία της εξέτασης κάποιου φοιτητή/τριας, τότε ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αποστείλει αίτημα επανεξέτασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στους διδάσκοντες (epaplom@aua.gr, echatz@aua.gr) αμέσως μετά την λήξη της εξέτασης που να αναγράφει ως Θέμα: «Ειδική Φυτοπαθολογία - Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου (770)» και στο κείμενο του μηνύματος: «Αιτούμαι επανεξέταση στη θεωρία ή εργαστήριο (συμπληρώστε ανάλογα) λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισα στην ηλεκτρονική εξέταση», ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Α.Μ. και θα συμμετάσχει στην διαδικασία εξέτασης με φυσική παρουσία.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

22/01/2021 - 15:35