ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (1195) ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ιανουάριος 2021

19/01/2021 - 14:04 -- Elisavet Chatzi...
Ημ/νία:
22/01/2021
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (1195) ΘΕΩΡΙΑ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ιανουάριος 2021
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη Θεωρία του μαθήματος Ιολογία Φυτών (1195) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11.00-13.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται “Ιολογία Φυτών (1195) Εξέταση Θεωρίας ΙΑΝ2021”.

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για το Εργαστήριο του μαθήματος Ιολογία Φυτών (1195) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13.00-14.30, μέσω της πλατφόρμας Open E-class, στην οποία το μάθημα για την εξέταση ονομάζεται «Ιολογία Φυτών (1195) Εξέταση Εργαστηρίου ΙΑΝ2021”.

Η εξέταση, τόσο για τη Θεωρία όσο και για το Εργαστήριο, θα περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με μόνο μια σωστή απάντηση και με αρνητική βαθμολογία. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με (+3) μονάδες, ενώ κάθε λάθος με (-1). Οι ερωτήσεις που δεν θα απαντηθούν δεν βαθμολογούνται. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 50 λεπτά.

Το μάθημα για τις εξετάσεις στο e-Class θα γίνει ορατό στους εξεταζόμενους ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TEAMS και λίγο πριν την έναρξη της εξέτασης. Η εγγραφή των φοιτητών στις εξετάσεις στο e-Class θα γίνει από τους διδάσκοντες με βάσει τους καταλόγους του E-student. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μη στέλνουν ατομικά αιτήματα εγγραφής στους διδάσκοντες.

Η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι φοιτητές πρέπει επίσης να εγγραφούν στη πλατφόρμα MS Teams στην ομάδα «Ιολογία Φυτών (1195) Εξέταση Θεωρίας & Εργαστηρίου 1_2021» με κωδικό: 3j8tqtv.  H εγγραφή στο MS Teams θα γίνει με πρωτοβουλία του εξεταζόμενου. 

Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή προβλήματος του συστήματος το οποίο παρακώλυσε την διαδικασία της εξέτασης κάποιου φοιτητή/τριας, τότε ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αποστείλει αίτημα επανεξέτασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στη διδάσκουσα (echatz@aua.gr) έως 30 λεπτά μετά την λήξη της εξέτασης που να αναγράφει ως Θέμα: «Ιολογία Φυτών» και στο κείμενο του μηνύματος: «Αιτούμαι επανεξέταση στη Θεωρία/Εργαστήριο λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισα στην ηλεκτρονική εξέταση», ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Α.Μ. και θα εξεταστούν εξ'αποστάσεως προφορικά.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

19/01/2021 - 14:04