Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/ Φύλαξη

28/12/2020 - 09:55 -- Panagiota Sounta
Ημ/νία:
22/02/2021
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/ Φύλαξη
Προκηρύξεις Θέσεων

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 (ΑΔΑ: Ψ61Ρ46Ψ8Ζ6-Ζ3Ζ) Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διεύθυνση Διοικητικού- Τμήμα Β’ Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης

Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55

Υπόψη κας Γ. Πρωτεκδίκου (τηλ. επικοινωνίας :210 529 4977) ή κας Π. Σούντα (τηλ. επικοινωνίας:210 529 4979)]

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης (24.2.2021) της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας, ήτοι από την 25.2.2021. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει την 6.3.2021 ημέρα Σάββατο και μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι 8.3.2021 με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις, συνιστάται στους υποψηφίους πρώτα να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο της Ανακοίνωσης σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/οικ.42766/16.11.2018 (ΦΕΚ Β’
5357) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη συνέχεια να προβούν στη συμπλήρωση της αίτησής τους. Η ευθύνη της: α) ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και β) προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

 

 

28/12/2020 - 09:55