Από απόσταση εξέταση στο μάθημα Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ (914) για τα Τμήματα ΕΤ&ΔΑ και Βιοτεχνολογίας-Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2020

08/09/2020 - 17:37 -- Georgios Papado...
Ημ/νία:
08/09/2020
Άλλο
Θέμα:
Από απόσταση εξέταση στο μάθημα Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ (914) για τα Τμήματα ΕΤ&ΔΑ και Βιοτεχνολογίας-Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2020
Προπτυχιακές Σπουδές

Στο επισυναπτόμενο pdf υπάρχει αναλυτική ανακοίνωση για την από απόσταση εξέταση στο μάθημα Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση Η/Υ (914) για τα Τμήματα ΕΤ&ΔΑ και ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020

Ο Διδάσκων

Γ. Κ. Παπαδόπουλος

08/09/2020 - 17:37