Ανακοίνωση για εξέταση θεωρίας του μαθήματος Φυτοπαθολογία - 1850

05/09/2020 - 23:26 -- Aliki Tzima
Ημ/νία:
05/09/2020
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
Ανακοίνωση για εξέταση θεωρίας του μαθήματος Φυτοπαθολογία - 1850
Προπτυχιακές Σπουδές

Η εξ’ αποστάσεως εξέταση για τη θεωρία του μαθήματος «Φυτοπαθολογία (1850)» για τους φοιτητές τμημάτων ΕΚΤΟΣ του Tμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 18.00 – 20.00, μέσω της πλατφόρμας Open E-class. Το μάθημα για την εξέταση στη πλατφόρμα Open E-class ονομάζεται Εξέταση Θεωρίας του μαθήματος με κωδικό 1850_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης (ταίριασμα), με αρνητική βαθμολογία. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με (+4) μονάδες, ενώ κάθε λάθος με (-1). Οι ερωτήσεις που δεν θα απαντηθούν δεν βαθμολογούνται. Ο συνολικός χρόνος εξέτασης θα είναι 30 λεπτά.

Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή προβλήματος του συστήματος το οποίο παρακώλυσε την διαδικασία της εξέτασης κάποιου φοιτητή/τριας, τότε ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να αποστείλει αίτημα επανεξέτασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail) στις διευθύνσεις (echatz@aua.gr, aliki@aua.gr ) αμέσως μετά την λήξη της εξέτασης που να αναγράφει ως Θέμα: «ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-Θεωρία» και στο κείμενο του μηνύματος: «Αιτούμαι επανεξέταση λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισα στην ηλεκτρονική εξέταση», ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Α.Μ. και θα προσέλθει με φυσική παρουσία όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η εγγραφή των φοιτητών στο e-class για την εξέταση της θεωρίας του μαθήματος Φυτοπαθολογία (1850) θα γίνει από τους διδάσκοντες με βάση την κατάσταση εξετάσεων όπως αυτή έχει δοθεί από το Τμήμα Σπουδών του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει λόγος αποστολής μηνυμάτων από τους εξεταζόμενους προς τους διδάσκοντες για τον παραπάνω λόγο.

Η ταυτοποίηση των φοιτητών και η ηλεκτρονική επιτήρηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS Teams και προϋποθέτει ύπαρξη ανοικτής κάμερας και μικροφώνου. Στη πλατφόρμα MS Teams η εγγραφή θα γίνει στο «Σεπτέμβριος 2020_Φυτοπαθολογία (1850) Εξετάσεις θεωρίας». H εγγραφή στο MS Teams θα γίνει από τον κάθε εξεταζόμενο και δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι φοιτητές ταυτοποιηθούν στην πλατφόρμα MS Teams. Ο κωδικός εγγραφής στο MS teams είναι

e4lfzfa

Η εξέταση με φυσική παρουσία για όσους εξεταζόμενους δηλώσουν αυτόν τον τρόπο εξέτασης, καθώς και για τους φοιτητές που θα παρουσιασθεί κώλυμα κατά την εξ’ αποστάσεως εξέταση θα διεξαχθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 12.00 μ.μ. στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας.

Η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως εξέταση συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών αποφάσεων για την εξ’ αποστάσεως εξέταση της Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 570/21.05.2020 της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

05/09/2020 - 23:26