Προκήρυξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ

28/04/2020 - 12:50 -- Dimitrios Bilalis
Ημ/νία:
04/05/2020
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Θέμα:
Προκήρυξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ
Προκηρύξεις Θέσεων

 

 

Αθήνα, 28-4-2020

Αρ. Πρωτ.: 495

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη ΔΕΠ του ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ & ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την ανάδειξη του ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ του ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ & ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βάση της αποφάσεως της ΓΣ (3η συνεδρία 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020)του ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ & ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, προκειμένου να αναδειχθεί ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ του  ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ, ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ & ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τριετή θητεία, η οποία λήγει 13 ΜΑΙΟΥ 2022.
  2.  ΟΡΙΖΟΥΜΕ ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 13η Μάιου 2020, ώρα 11.00 πμ. Και σε περίπτωση μη απαρτίας της 11.30 πμ., στην αίθουσα Α’ του Υπογείου του Εργαστηρίου Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
  3. ΚΑΛΟΥΜΕ τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ για τη θέση του Διευθυντή του ΕργαστηρίουΒελτίωσης και Γεωργικού Πειραματισμού του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας & Μετεωρολογίας της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πουπληρούν της προϋποθέσεις σύμφωνα με της ισχύουσες διατάξεις, να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα στον Διευθυντή του οικείου Τομέα, αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά (bilalis@aua.grtseliazoi@aua.gr ), από την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 έως και την Τρίτη 12 Μαίου 2020 και ώρα 14.00.

 

ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ:

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Διευθυντή Εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή στη Συνέλευση του Τμήματος ή στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, ανάλογα με το αν το Εργαστήριο ανήκει σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ:

Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Κάθε Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία ανήκει το Εργαστήριο.

 Το Εργαστήριο διευθύνεται από ένα Διευθυντή που είναι μέλος ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου. Ελλείψει αυτού η Διεύθυνση ανατίθεται σε Αναπληρωτή Καθηγητή και ελλείψει αυτού σε Επίκουρο Καθηγητή.

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-08-2017). Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων καλείται, από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει της περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των ισοψηφησάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη του ΓΠΑ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 O Διευθυντής

Του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας & Μετεωρολογίας

 

 

 

Δ. Μπιλάλης

  Καθηγητής

 

 

 

 

28/04/2020 - 12:50