Δημοσίευση προκήρυξης μέλους ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης

13/03/2020 - 09:03 -- Katerina Galano...
Ημ/νία:
13/03/2020
Διεύθυνση Διοικητικού
Θέμα:
Δημοσίευση προκήρυξης μέλους ΔΕΠ στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Προκηρύξεις Θέσεων

"Δημοσίευση προκήρυξης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, στον ημερήσιο τύπο (ΑΔΑ: Ω67Σ469Β6Ν-Ρ6Ζ)"

13/03/2020 - 09:03