ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 2019-2020

29/07/2019 - 08:41 -- Department of F...
Ημ/νία:
29/07/2019
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Θέμα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 2019-2020
ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις Θέσεων

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση Νέων Επιστημόνων, κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης στον υπερσύνδεσμο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ http://www.elke.aua.gr/prosklisi-gia-ti-synapsi-symvasis-misthosis-ergou-mias-1-thesis-didaktora-geoponou-1500309-10-2018-2-3-3-2-2-2-3-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-4-9/  , σύμφωνα με την οποία μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου για τα επιστημονικά πεδία των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης των αιτήσεών τους από τις Γεν. Συνελεύσεις των εκάστοτε Τμημάτων ΓΠΑ.

Η πρόσκληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030635 και Κωδ. ΕΛΚΕ 102.0001 (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4084/19-07-2018 Απόφαση Ένταξης), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2019 έως 31/12/2020 και Επιστημονικό Υπεύθυνο την κα Ε. Μήλιου, Καθηγήτρια.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πρέπει να έχει γίνει μέχρι την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 στις 14:00 στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

 

29/07/2019 - 08:41