ΥΛΗ "ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ)"

22/06/2019 - 12:57 -- Garifallia Frag...
Ημ/νία:
22/06/2019
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Θέμα:
ΥΛΗ "ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ)"
Προπτυχιακές Σπουδές

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΔΡΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ

Ασθένειεs των Μnλοειδών

Μυκnτολογικέs Ασθέvειεs:

Φουζικλάδια

Ωίδιο

Φαιές σήψεις (μονίλιες)

Παρασιτική μολύβδωση ή αργύρωση

Εξελκώσεις βραχιόνων

Σκωριάσεις

Ασθένειες οφειλόμενες σε μύκητες Phytophthorα

Σηψιρριζίες

Σεπτορίωση της απιδιάς

Μαύρη κηλίδωση της απιδιάς και της μηλιάς

Διάφορες προσβολές καρπών

Βακτηριολογικές Ασθέvειεs

Καρκίνος

Βακτηριακό κάψιμο

Βακτηρίωση οφειλόμενη στο Pseudomonαs syringαe ρν. syringαe

Φυτοπλάσματα

Σκούπα της μάγισσας (Apple proliferation)

Φθορά/Παρακμή της αχλαδιάς (Pear decline)

Ιοί

Μωσαϊκό της μηλιάς (Apple mosaic virus, ApMV)

Ιοειδή

Ιοειδές του εξανθηματικού έλκους της αχλαδιάς (Pear blister canker viroid, PBCVd)

Ιοειδές της εσχάρωσης του φλοιού των μήλων (Apple scar skin viroid, ASSVd)

Μη Μεταδοτικέs Ασθέvειεs

Πικρή Κηλίδωση

Τροφοπενίες μηλοειδών

Υάλωση

Εσωτερική νέκρωση του φλοιού

Διάφορες μη μεταδοτικές ασθένειες

Ασθένειεs των Πuρnνόκαρπων

Μυκητολογικέs Ασθέvειεs

Εξώασκοι

Κορύνεο

Ωίδια

Αδρομυκώσεις

Σκωρίαση

Ωίδια

Αδρομυκώσεις

Σκωρίαση

Νέκρωση βραχιόνων

Κυλινδροσπορίωση της κερασιάς

Προσβολή φύλλων από τον Apiognomoniα

Κλαδοσπορίωση

Έλκος κλαδίσκων

Έλκος από Leucostomα

Πολυστίγμωση

Λοιπές μυκητολογικές ασθένειες των πυρηνόκαρπων

Προκαρυωτικέs Ασθέvειεs

Βακτηριακό έλκος των πυρηνόκαρπων

Υπερπλαστικό έλκος αμυγδαλιάς

Καρκίνος πυρηνόκαρπων

Αδροβακτηρίωση των πυρηνόκαρπων

Φυτοπλάσματα

Ευρωπαϊκός Ικτερος των Πυρηνοκάρπων (Candidatus Phytoplasma prunorum)

Ιοί

Eυλογιά της δαμασκηνιάς (Plum pox virus, PPV)

Μη Μεταδοτικέs Ασθέvειεs

Τροφοπενίες

Λοιπές μη μεταδοτικές ασθένειες

Ασθένειεs των Εσπεριδοειδών

Μυκητολογικέs Ασθέvειεs

Κορυφοξήρα

Ανθράκωση

Τήξεις σπορείων και φυταρίων

Κομμίωση του λαιμού

Σηψιρριζίες

Σεπτορίωση

Αλτερναριώσεις

Σήψεις καρπών

Νέκρωση βραχιόνων

Ίσκα των εσπεριδοειδών

Ασθένειες καραντίνας

Προκαρυωτικέs Ασθέvειεs

  • Προσβολή κλάδων και κηλίδωση καρπών
  • Στάμπορν ή μεταδοτική μικροφυλλία
  • Πρασίνισμα των εσπεριδοειδών
  • Φυτοπλασμώσεις
  • Ποικιλοχρωματική χλώρωση

Ιοί

Ιός της τριστέτσας των εσπεριδοειδών (Citrus tristeza virus, CTV)

Ιοειδή

Ιοειδές της εξωκορτίδας των εσπεριδοειδών (Citrus exocortis viroid, CEVd)

Ασθένειεs τns Ελιάs

Μυκητολογικέs Ασθέvειεs

Κυκλοκόνιο

Γλοιοσπόριο

Βούλα

Αδρομυκώσεις

Σηψιρριζίες

Κερκόσπορα

Eutypa

Ίσκα

Διάφορες μυκητολογικές ασθένειες

Προκαρυωτικέs Ασθέvειεs

Καρκίνωση ή φυματίωση

Ασθένειες που οφείλονται σε φυτοπλάσματα

Μη Μεταδοτικέs Ασθέvειεs

Τροφοπενία βορίου

Τροφοπενία καλίου

Διάφορες μη μεταδοτικές ασθένειες

Ασθένειεs τns Αµπέλου

Μυκητολογικέs Ασθέvειεs

Περονόσπορος

Ωίδιο

Φώμοψη

Σύμπλοκο ίσκας

Τεφρά σήψη

Νέκρωση βραχιόνων

Σηψιρριζίες

Αδρομύκωση

Διάφορες μυκητολογικές ασθένειες

Προκαρυωτικέs Ασθέvειεs

Βακτηριακή νέκρωση

Καρκίνος

Φυτοπλάσματα

Ικτεροι της Αμπέλου ( Χρυσίζουσα Χλώρωση (Flavesence dorre) ΚΑΙ Ασθένεια Μαύρο Ξύλο , Bois Noir)

Ιοί

Μολυσματικός εκφυλισμός (Grapevine fanleaf virus, GFLV)

H ασθένεια του καρουλιάσματος των φύλλων της της αμπέλου

22/06/2019 - 12:57