Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών & Εμπειρογνωμόνων

08/03/2019 - 12:12 -- European Progra...
Ημ/νία:
08/03/2019
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Θέμα:
Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών & Εμπειρογνωμόνων
Ακαδημαϊκές Συνεργασίες Ερευνητικά Προγράμματα

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο μητρώο Αξιολογητών/Εμπειρογνωμόνων του προγράμματος Erasmus+ αφορά το Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό και είναι αναρτημένη στο σύνδεσμο www.iky.gr/erasmusplus-vivliothiki/item/2147-prokiriksi-aksiologiton-ebeirognomonon (συνημμένο στο τέλος της σελίδας: Τροποποίηση Πρόσκλησης Μητρώου Αξιολογητών Erasmus+ 2018).

Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να αποσταλεί στο ΙΚΥ ταχυδρομικά μαζί με τις 2 υπεύθυνες δηλώσεις και ένα βιογραφικό σημείωμα. Διευκρινίζεται ότι για τους διδάσκοντες Iδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν απαιτείται η αποστολή αντιγράφων πτυχίων, ωστόσο θα πρέπει να μας αποστείλουν ταχυδρομικά σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να διαφαίνεται η πλήρωση των υποχρεωτικών κριτηρίων της προκήρυξης (ξένη γλώσσα, Η/Υ, εμπειρία στη διαχείριση/ αξιολόγηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.α.).

 

08/03/2019 - 12:12